Personvernerklæring for Bjarøy Eiendom AS

Gjeldende fra 1.10.2020

1. OM PERSONVERNERKLÆRINGEN
Personvern er viktig både for våre kunder og oss i Bjarøy Eiendom AS (heretter omtalt som «Bjarøy Eiendom», «vi» og «oss»). Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.
Denne personvernerklæringen gjelder som informasjon om vår behandling av personopplysninger som samles inn ved kontakt med kunder, samarbeidspartnere, leverandører, underleverandører, brukere av våre tjenester og nettsteder der vi er behandlingsansvarlig. Her kan du bl.a. lese om hvilke opplysninger vi samler inn (punkt 3), formålet for behandlingen av personopplysningene og hva vi bruker opplysningene til (punkt 5), samt hvordan du kan kontakte oss dersom du lurer på noe angående vår behandling av dine personopplysninger (punkt 12).

2. HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og kontoopplysninger.

3. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI OM DEG?
Vi samler inn ulike personopplysninger avhengig av hvordan vi kommer i kontakt med deg, hvilken relasjon du har til oss og hvilke tjenester eller kjøp du har meldt interesse for eller avtalt med oss.
Hvis du er privatkunde hos oss eller har meldt din interesse for produkter vi selger, lagrer vi din kontaktinformasjon, så som navn, telefonnummer, epostadresse og postadresse, samt eventuell betalingsinformasjon og hvilke av våre produkter du har meldt interesser for, bud du har gitt og eventuelt kjøp du har gjort.
Vi lagrer også korrespondansen vi har med deg, opplysninger/dokumenter du sender oss, oversikt over og verdsettelser av eventuelle aktiva vi skal realisere for deg og opplysninger vi innhenter fra tilgjengelige offentlige registre.

Der det er nødvendig vil vi også å samle inn og lagre din fødselsdato eller ditt personnummer. Ved avtaler som innebærer kreditt, vil det kunne bli aktuelt å gjennomføre en kredittkontroll.

Er du kontaktperson for din arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende, vil vi i tillegg til ovennevnte opplysninger, lagre opplysninger om din arbeidsgiver/ditt foretak og din stilling/tittel.

Informasjonskapsler (cookies) ved bruk av våre nettsider, inkludert opplysninger som er generert automatisk ved bruk av våre tjenester, slik som dato, hvilken type enhet du har brukt, operativsystem, nettleser, IP-adresse o.l. For mer informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og innstillinger som kan gjøres, se punkt 6 nedenfor.

Dersom vi mottar opplysninger fra deg i forbindelse med at du samtykker til:
(i) å delta i kundeundersøkelser eller på våre arrangement,
(ii) å motta nyhetsbrev og tilbud, eller
(iii) vår bruk av informasjonskapsler til markedsføringsformål lagrer vi opplysningene relatert til dette. Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos, vil vi behandle innsendte opplysninger om deg, din CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt ved å søke stillingen.
4. HVORDAN BRUKER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg til følgende formål og rettslige grunnlag:
• Oppfylle avtalen: Administrere kundeforholdet og oppfylle avtalen med deg eller din bedrift. Dette vil blant annet kunne omfatter bruk i forbindelse med korrespondanse, fakturering, betaling, orientering om produkter, tilbud og våre tjenester.
• Sikre best mulig fungerende tjeneste: Tekniske informasjonskapsler benyttes ut fra vår berettigede interesse i å ha en operativ og optimalisert tjeneste.
• Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
• Andre formål du har samtykket til i: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.
I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt privatliv.
5. DELES INFORMASJONEN MED ANDRE?
• Vi deler ikke dine personopplysninger med andre med mindre det fremgår uttrykkelig i denne erklæringen, vi får samtykke fra deg i det konkrete tilfelle eller det følger av gjeldende lovgivning at vi kan eller må utlevere opplysningene.

• Vi vil kunne dele opplysninger med andre selskaper i Bjarøy-Gruppen og tredjeparter som utfører tjenester på våre vegne og hjelper oss med drift av virksomheten, kredittkontroll, betalingsoppfølging og levering av tjenester. I slike tilfeller deles kun de opplysningene som er nødvendige ut fra å oppnå ovennevnte formål, og vi inngår på forhånd skriftlige avtaler med slike tredjeparter (databehandleravtaler) som sikrer at de behandler opplysningene i tråd med gjeldende lovgivning, inkludert kravene til informasjonssikkerhet.

• Der det er nødvendig å dele informasjon med tredjepart om tidligere eller ny eier av gjenstander/produkter vi kjøper eller selger, i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med finansiering, sikkerhetsstillelse eller registrering, hvor det vil være nødvendig å dele personopplysninger med bank, Løsøreregisteret, Statens vegvesen eller tredjepart med panterettigheter i salgsgjenstanden.

• Ved mistanke om lovbrudd vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter ved en anmeldelse fra oss eller på begjæring fra myndighetene. Vi vil også kunne levere ut informasjon til andre dersom det trengs for å forhindre ytterligere svindel, eller informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete tvister.

• I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon eller oppkjøp, vil relevante og nødvendige personopplysninger kunne inngå i overdragelsen.

6. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)?
Våre nettsider bruker informasjonskapsler (cookies). En cookie er en fil som lagres i din nettleser, og som gjør at nettsiden kjenner igjen nettleseren fra gang til gang. Både nettstedet og deres samarbeidspartnere kan benytte cookies.
Dersom de ikke er nødvendig for at nettsidene våre skal fungere, vil de ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette.
Dette er de informasjonskapslene vi bruker på våre sider:
• Google Analytics: Vi samler inn statistikk om hvordan nettstedet vårt blir brukt, slik at vi kan forbedre det. Google Analytics bruker cookies som starter med _ga. Vi har skrudd på funksjonen «anonymizeIP», slik at IP-adressen din ikke blir lagret hos Google. Alle øvrige opplysningene er også anonyme.

• Kontaktskjema (Skjemaene blir sent til en respektiv epostadresse hos Bjarøy Eiendom, i tillegg til at det blir lagret på vår nettleverandørs server inntil den blir slettet automatisk etter 90 dager). Grunnen til dette er fordi at man skal ha en backup- mulighet dersom eposten ikke kommer frem pga f. eks for strenge Spam- filtre.

Dersom du ikke ønsker at det lagres cookies, kan du endre innstillingene i nettleseren du bruker. Du kan også slette eksisterende cookies. Dersom du velger å slette eller ikke akseptere cookies kan du oppleve redusert funksjonalitet på nettsidene våre.
Våre nettsteder kan inneholde lenker til tredjeparters nettsteder, produkter og tjenester, herunder sosiale medier (f. eks. Facebooks sosiale tilleggsmoduler). Tredjepartstjenester eller tredjepartsapplikasjoner som er tilgjengelig på våre nettsteder er underlagt tredjepartens personvernpolicy. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med disse tredjepartenes personvernpraksis. På enkelte tjenester i sosiale medier vil vi kunne ha et delt behandlingsansvar med den som er ansvarlig for det sosiale mediet, og da gjelder vår personvernerklæring for vårt behandlingsansvar.

7. HVOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene lagres på vår server i Norge eller hos våre databehandlere innenfor EØS-området.
Informasjon som innhentes ved bruk av Google Analytics lagres dels i Irland og i USA i samsvar med Googles personvernregulering, og basert på EUs gjeldende krav til lovlig behandlings- og overføringsgrunnlag. Tilsvarende gjelder informasjonskapsler fra Facebook.
Dersom vi eller våre databehandlere benytter tjenester som innebærer en behandling av personopplysninger utenfor EØS-området, vil dette bli gjort i samsvar med EUs gjeldende krav til lovlig behandlings- og overføringsgrunnlag.

8. HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg eller din bedrift, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Bokføringsloven pålegger oss å oppbevare enkelte detaljer knyttet til kjøpshistorikk i fem år.
Personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes når du trekker tilbake ditt samtykke. Vi vil også slette personopplysninger du ber om å få slettet, med mindre det følger av lovkrav eller andre behandlingsgrunnlag at vi likevel må beholde de aktuelle opplysningene en viss tid. Dine personopplysninger knyttet til interesseliste slettes når vi er kjent med at din interesse har opphørt, eller når vi ikke vet om interessen har opphørt senest to år etter at vi har hørt noe fra deg.

Ved henvendelser som gjelder rekruttering til nye stillinger oss hos, vil vi slette opplysningene vi har mottatt så snart den eller de aktuelle stillingene er besatt, med mindre vi har fått ditt samtykke til å oppbevare opplysninger lengre.
Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.
Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for ovennevnte tidsbegrensninger eller slettekrav.

9. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPPLYSNINGER?
Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak.. Tilgangen til dine personopplysninger er begrenset til ansatte som har et tjenstlig behov for slik tilgang. Vi vil gi opplæring til ansatte og tredjeparter der det er relevant, for å fremme bevissthet om Bjarøy Eiendoms retningslinjer og rutiner for personvern. Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

10. HVA ER DINE RETTIGHETER OG VALGMULIGHETER?
Du har rett til å:
• vite hvilken informasjon vi har registrert om deg
• kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
• når som helst trekke tilbake samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss eller be oss om å begrense behandlingen. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere hele eller deler av våre tjenester til deg.
• deaktivere innsamling av data ved de informasjonskapsler/«cookies» vi til enhver tid bruker.
• be om å få dine opplysninger utlevert for å overføre disse til en annen tilsvarende tjeneste (dataportabilitet) i den grad dette er praktisk mulig og i samsvar med norsk rett.
• Uten ugrunnet opphold bli orientert om eventuelle sikkerhetsbrudd, dersom det er trolig at bruddet kan medføre en høy risiko for spredning eller tap av dine personopplysninger
• kreve dine opplysninger slettet
• klage til Bjarøy Eiendom ved å kontakte oss som beskrevet under punkt 12, dersom du mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende norsk personvernlovgivning. Klage kan også sendes til Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

11. HVORDAN FÅR JEG VITE OM ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN?
Vi kan få behov for å oppdatere Personvernerklæringen for å gjenspeile endringer av våre tjenester eller nye lovkrav. Gjeldende versjon vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider, slik at vi oppfordrer deg til å sjekke erklæringen ved jevne mellomrom. For informasjon om endringer kan du også kontakte oss som beskrevet under punkt 12. Ved vesentlige endringer i erklæringen vil vi orientere om endringene per epost, hvis vi har din epostadresse.

12. HVORDAN KONTAKTE OSS?
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er:
Bjarøy Eiendom AS, org.nr. 990 270 767
Trælebordodden 6
3112 Tønsberg

Bjarøy Eiendom har en dedikert ansvarlig for å sikre en trygg og god behandling av personopplysninger. Du kan kontakte personvernansvarlig på e-postadressen personvern@bjaroy.no dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne Personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger.